Podmínky pro úhradu cestovních nákladů pacienta

28.09.2016 11:52
Podmínky pro indikaci zdravotního transportu vychází ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 
 
Dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb. „je úhrada provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy“.

Hrazenou službou je přeprava pojištěnce v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby
 
Pokud je splněná uvedená podmínka a pojištěnec se rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotní službu poskytnout.

Způsob vyplňování dokladů určuje platná Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, která tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.
Doklad 39 vystavuje ošetřující lékař, který pojištěnce odesílá k poskytnutí péče do konkrétního zdravotnického zařízení, v případě následných kontrol pak ošetřující lékař, který o dalších kontrolách ve zdravotnickém zařízení rozhodl.

Při vypisování dokladů 39 ošetřující lékař vyplňuje do rubriky Kam stručný název zařízení a místo, kam je pacient odeslán; vždy je třeba vyplnit údaje nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.
 
Pozornost je třeba věnovat rubrice Důvod k transportu – zde musí být uvedena zdravotní indikace transportu a důvod schválení jízdy soukromým vozidlem (vyjádření typu „vyšetření“ apod. nelze považovat za zdůvodnění individuálního transportu).
Dále se vypíše, na kolik cest do uvedeného SZZ je tiskopis vystaven, a to v souladu s objemem požadované zdravotní péče, nejvýše však 10 cest vzhledem k rozsahu tiskopisu.

Vyplněno musí být datum, razítko a podpis konkrétního lékaře, který doklad vystavil. Jedná se o účetní doklad (dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 11 odst. f), takže musí být opatřen vlastnoručním podpisem, nelze používat otisk razítka se jmenovkou lékaře; totéž se týká také dokladů 34 – Příkaz ke zdravotnímu transportu.
V Potvrzení o odborném vyšetření/ošetření – ústavní péči (na zadní straně dokladu) při každé návštěvě vyplní lékař datum ošetření a potvrdí razítkem a podpisem. Tím současně indikuje hrazenou přepravu pro cestu zpět. Pokud ošetření provedl, ale přepravu neindikuje, uvedené na dokladu označí (např. „zpět ne“)
Jeden doklad 39 nelze použít do více SZZ, lze ho ovšem použít do více pracovišť jednoho SZZ, pokud jsou na dokladu uvedena – indikována.
Pokud doklad splňuje všechny náležitosti, je VZP povinna jej svému pojištěnci proplatit. 
Jestliže se následnou kontrolou zjistí, že na dokladu byly uvedeny nesprávné údaje (není uveden nejbližší poskytovatel, počet jízd, nejsou vyznačené hospitalizace apod.), bude neoprávněně uhrazená péče dána indikujícímu lékaři k úhradě.
 
Tiskopis ke stažení  zde
 
Zdroj: AmReview
 
 
 

Vyhledávání

Kontakt

+420 569 472 513 - chemoterapie lékař

+420 569 472 514 chemoterapie sestra

+420 569 472 394 konziliární dispenzární ambulance lékař

+420 569 472 512 konziliární dispenzární ambulance sestra

+420 569 472 237 radioterapeutická ambulance

+420 569 472 579 - sestry

+420 569 472 516 - ozařovny (objednání 7-10.)

Kniha pro onkologické pacienty a rodinné příslušníky

 

 

MysliProtiRakovině

Malá nebo velká, hlavně at jsou zdravá

Výživa pro onkologické pacienty

předpis tzv. sippingu" (výživy k popíjení) může onkolog předepsat na základě tohoto dotazníku max. na  4 týdny a do max 600kcal/den
 

Aplikace vitamínu C

Provádíme po domluvě podpůrnou aplikaci vitamínu C , t.č. pouze u onkologických 
pacientů tel. 569 472 513, (článek ZDE )
 
 

Cévní přístupy - PICC , chemoport

Aktuálně z našeho oddělení

23.09.2021 16:13

Provoz ambulancí

27.9.2021 jsou všechny ambulance našeho oddělení uzavřené. 
11.09.2021 10:18

Provoz ambulancí

všechny ambulance, nádorové i nenádorové ozařování jsou v provozu bez omezení.